А р т е м   и   М а р и н а 

Е в г е н и й   и  М а р г а р и т а 

Р о м а н   и  А л и н а 

С т а н и с л а в   и   Е л е н а 

С е р г е й  и  А н н а

К р и с т и н а

С е р г е й   и   И р и н а

В и к т о р и я 

Е г о р   и  Д а р ь я 

У т р о   н е в е с т ы   В и о л е т т ы

 В л а д    и    С о н я

Р о м а н  и  Н а д е ж д а